Питон

Питон

Подсемейството на питоните (Pythoniae) е част от голямото семей­ство на боидните (Воidае). Това са едни от най-примитивните змии.
Характерно за тях е, че имат остатъци от тазови кости, тъй наречените рудименти. Намират се от двете страни на клоаката им и приличат на малки нокти. При мъж­ките змии те са по-голе­ми от тези на женските. Питоните (Pythoniae) king piton2 Питонсе делят на 6-7 рода, в които влизат 22-23 вида. Разпространени са пре­димно в Стария свят – Африка, Югоизточна Азия, Малайския архи­пелаг, Нова Гвинея и Ав­стралия. Обитават най-разнообразни биотопи. Така напри­мер, Зеленият дървесен пи­тон (Chrondropython viridis) прекарва це­лия си живот по дърветата в горите на Се­верна Австра­лия, Нова chondropython viridis ПитонГви­нея и околните острови, ред­кият африкан­ски питон Калабария (Calabaria reinhardti) во­ди предимно риещ начин на живот, а животът на вод­ните питони от род Liasis, както показва и името им е свързан с во­дата.
Питоните   се   хранят предимно с бозайници и птици, но също така се срещат и изключения. Например Австралий­ският черноглав питон (Aspidites Melanocephalus) ловува преди всичко змии, в това чис­ло и силно отровни. Плячката си убиват чрез задушаване и след това я поглъщат цяла, започ­вайки обикновено   откъм главата. Известни са достоверни случаи, когато питон е поглъщал леопард. Дървесните пи­тони, които се хранят с птициMorelias variegata cheynei3 Питон имат изклкзчително дълги предни зъби, което им помага да ловят жертвите си още в полет. Въпреки способ­ността си да поглъщат големи хапки, питоните не могат да се нарекат лакоми. Например за 4-5-метров питон е доста­тъчно по един 5-6-килограмов заек на 10 дни. Освен това,  когато се прехранят, питоните си правят почивки и са спо­собни да не ядат дълго време. Аз самият имах случай, когато кралски питон отказа да яде 10 месеца, при което от­слабна само с 10 про­цента.
Една от основните разлики,  които отличават питоните от боите е тази, че боите са яйце-живородни, а питоните са яйцеснасящи. Инте­ресно тяхно свойство е python molurus Питонтова, че “мътят” яйцата си. Снасяйки ги, жен­ската се навива около тях и в продължение на около два месеца не са­мо ги охранява, но чрез съкращение на мускули­те повишава температу­рата си и по този начин им осигурява необходи­мата топлина. По време на инкубационния пе­риод тя не се храни.
Максималната продъл­жителност на живот на питоните е около 30 го­дини, макар че има све­дения на Кралски питон (Руthon regius), който е живял  47  години   в  зоопарк.
Най-голям е Мрежес­тият питон (Python reticulatus), който достига до 12 метра дължина, а най-малък е Анголският питон (Python anchietae), който достига ед­ва 1 метър на дължина.

източник

NO COMMENTS

Leave a Reply